Rychlov a Podhostýnská hasičská liga

Náš sbor se stal v roce 2016 trvalými vlastníky putovních pohárů Podhostýnské hasičské ligy. Její vznik se datuje k roku 2002 a naši reprezentanti byli jedni ze zakladatelů této ligy. Družstva mužů a žen se stala nejvíckrát vítězi celého seriálu, a proto se můžeme pochlubit těmito výsledky:
ROK MUŽI ŽENY
2002 1. 1.
2003 1. 4.
2004 1.
2005 2.
2006 2.
2007 1.
2008 1. 1.
2009 2. 1.
2010 3. 1.
2011 4.
2012 1.
2014 3.


STRUČNÁ HISTORIE SDH RYCHLOV

Popud k založení sboru dobrovolných hasičů byl ryze prozaický, a to požár domku obchodníka p. Michala Vojkůvky dne 10.5.1911, který se rozšířil i na domy sousední a poněvadž nebylo rychlé a vydatné pomoci, což znamená, že požár hasili místní občané pouze putýnkami s vodou, došlo k jeho poměrně velkému rozšíření. Z těchto důvodů přišli občané Rychlova na myšlenku založit Sbor dobrovolných hasičů v Rychlově s heslem : „ jestli nepomůžeme si sami, nemůžeme spoléhat okamžitě na cizí pomoc“. Na základě tohoto členové čtenářského spolku ROVNOST v Rychlově a představenstvo obce svolali schůzi občanů na den 21.5.1911 do hostince p. Júliuse Gaždy. Po úvodní řeči p. Michala Vojkůvky a krátké debatě bylo přikročeno k zápisu členů do hasičského sboru. Zapsáno bylo 40 členů, kteří hned mezi sebou zvolili 6-ti členný zařizující výbor : p. Muller Hugo, Drahotušský František, Kouřil Vilém, Vojkůvka Michal, Gažda Antonín a Prokop Štěpán. Při ustavující I. Řádné valné hromadě, konané dne 28.6.1911 opět v hostinci p. Gaždy Júliuse byli zvoleni : I. Starosta a náčelník p. Kolář František, I. Podnáčelník p.Zavadil Karel, II. Podnáčelník p.Kouřil Vilém a do výboru p. Zicháček Antonín, Peška František, Soška František a Vojkůvka Michal.

Dne 29.6.1911 byla uzavřena kupní smlouva mezi hasičským sborem a továrníkem na hasičské nářadí p. R.A. Smékalem Čechy u Prostějova na nákup ruční dvouproudé stříkačky a další hasičské výstroje a nářadí v celkové sumě 4100,- korun. Tato částka byla splatná spořitelně v Praze ve dvou směnkách.Obec však neměla k uschování stříkačky místa, takže k tomuto účelu si hasiči vlastními silami upravili starou kočárovnu. 6.9.1911 se sbor zúčastnil likvidace požáru RD v Bystřici pod Hostýnem, kde si rychlovští hasiči vydobyli první ostruhy. Dne 28.12.1913 byl zřízen 6- ti členný hasičský dorost. Významným mezníkem v činnosti sboru byl rok 1914, kdy

vypukla I. Světová válka, narukovali postupně všichni členové sboru kromě 4. Hasičský sbor po čas války vedl I. Podnáčelník br. Zavadil Karel. Činnost ve sboru během trvání I. Světové války značně ochabla. Po ukončení I. Světové války a po návratu členů sboru dochází k rozkvětu i v našem sboru. Dne 8.9.1921 vyčlenilo vedení obce hasičskému sboru průjezd v obecním domku a ten byl péčí hasičů upraven na hasičskou zbrojnici. Dne 15.10.1922 zavítal p. prezident Masaryk do Valašského Meziříčí. Sbor dobrovolných hasičů Rychlov k jeho uvítání vyslal početnou delegaci. Postupem času došlo ke zmodernizování výbavy SDH Rychlov: 9.4.1921 zakoupil sbor vysunovací žebřík od firmy R.A. Smékal Čechy u Prostějova v hodnotě 1200,- Kč, dne 25.5.1925 byla uzavřena smlouva s výše uvedenou firmou na zmotorysování stávající ruční stříkačky v celkové hodnotě 20500,- Kč a dne 9.8. t.r. konala se zkouška zmotorysované stříkačky, která byla plně uspokojující. Tyto investice byly hrazeny v podstatě sbírkami mezi místními občany a subvencemi Moravského zemského výboru ve výši 1500,- Kčs a 2200,- Kčs. Dne 21.12.1926 byl na výborové schůzi schválen návrh na výstavbu nové hasičské zbrojnice, který byl potvrzen na Valné hromadě dne 6.1.1927 včetně určení místa a zpracování plánů. Zároveň bylo požádáno obecní zastupitelstvo o poskytnutí obecního pozemku vedle domu p. Miky. V roce 1928 záhy

z jara se rozběhly stavební práce na výstavbě nové hasičské zbrojnice, které byly prováděny většinou členy sboru , ale také dalšími občany Rychlova bezplatně. Dne 29.7.1928 byla uspořádána slavnost otevření nové hasičské zbrojnice. A tak plynul čas při plnění povinností a práci sboru dobrovolných hasičů Rychlov až dospěl k dalšímu mezníku, kterým bylo vypuknutí II. Světové války. V září 1939 schválilo obecní zastupitelstvo zakoupení motorové hasičské stříkačky od firmy Sigmund pumpy Lutín. Dne 30.9 1939 byla stříkačka odevzdána místnímu sboru. Po dobu II. Světové války fungoval sbor dle možností a byl nucen se podřídit nařízením, instrukcím a šikanování ze strany okupantů. Až květen 1945 přinesl osvobození z Německé nadvlády nejen celého českého národa, ale i obrodu sboru. Po oslavách osvobození se život v naší obci vracel pomalu do normálních kolejí, což se týká i našeho sboru dobrovolných hasičů. Dne 28.10.1948 byl slavnostně odhalen pomník padlým hrdinům I. a II. Světové války / původně u hasičské zbrojnice, následně přesunut za most směrem k Podlesí/. V roce 1949, přesně dne 18.10. bylo zakoupeno pro potřeby sboru osobní auto od firmy Zbořil Bystřice pod Hostýnem a ještě před tím byla prodána kombinovaná stříkačka Sboru dobrovolných hasičů Bílavsko. Osobního auta Sboru dobrovolných hasičů bylo používáno, mimo svůj hlavní účel i k převozům místních občanů do nemocnice, tj. k tzv. samaritánským účelům. Období od roku 1948 bylo poznamenáno politizací nejen hasičstva, ale prakticky všech oblastí našeho života, což nebylo vždy ku prospěchu věci. Ale i s těmito podmínkami jsme se dokázali vyrovnat a zachovat to podstatné, co k činnosti sboru patří a k čemu má sloužit. Toliko historie, i když samozřejmě ještě by se dalo mnoho a mnoho přidat . Jistě jste si udělali obrázek o sboru, o jeho založení a činnosti, o obětavé práci nejen jeho členů, ale i ostatních občanů obce Rychlov.

A teď o novodobé historii sboru, která je též velmi zajímavá a bohatá. Již v padesátých letech se začíná rozvíjet mimo preventivní a represívní činnosti i činnost zájmová, tím jsou myšleny různé soutěže a tzv. letní či zimní školy, které sloužily ke zdokonalování znalostí a dovedností v oblasti prevence i represe. Novinkou v činnosti sboru bylo po založení JZD v Rychlově poskytování žňových hlídek z řad dobrovolných hasičů rychlovského sboru. Dále se rozvíjí i činnost společenská a to pořádáním výletů, plesů, dětských karnevalů apod. V srpnu 1958 bylo započato s přípravnými pracemi na přístavbě stávající hasičské zbrojnice.V měsíci říjnu 1960 bylo s přístavbou hasičské zbrojnice. Dne 25.6.1961 konaly se oslavy 50. Ti let trvání sboru,které sestávaly se slavnostní členské schůze, námětového cvičení a odpolední veselice na místním výletišti – pozváni byli rodáci a významní hosté. V roce 1961 čítal hasičský sbor celkem 54 činných členů . Dne 25.6.1967 byla předána do užívání nová věž na sušení hadic, která byla v té době velmi potřebná a byla zbudována svépomocí. V měsíci září 1967 byla sboru přidělena z Bystřice pod Hostýnem cisterna , tzv. Stratílek. I když se jednalo o archaickou techniku i ta byla v tehdejší době přínosem pro činnost sboru. V roce 1971 měl sbor 54 členů. V roce 1975 v červenci bylo našemu sboru předáno požární vozidlo PRAGA RN od VÚ 9965 Bystřice pod Hostýnem jako bezúplatný převod. Tato technika disponovala pouze agregátem a nikoliv cisternou, ale opět to byl přínos pro činnost sboru. Rok 1981 byl takovou menší morovou ránou pro sbor dobrovolných hasičů Rychlov po stupně zemřelo 5 členů SDH včetně členů výboru a dokonce i stávající předseda. Na tehdy tzv. výroční schůzi dne 22.11.1981 se musely konat doplňující volby do výboru a tehdy již Nastoupili Ti tzv. třicátníci, kteří postupně přebírali vedení ve sboru a začala se psát ta jak jsem již předeslal novodobá kapitola historie sboru dobrovolných hasičů Rychlov. Ale o tom až příště, ale slibuji, že to bude brzy!

Jak se dovídáte v kapitole z historie našeho sboru, byl založen v roce 1911. Prošel dlouhodobým vývojem a samozřejmě změnami týkající se lidského i technického potencionálu. K dnešnímu dni má sbor 74 členů a 6 mladých hasičů. Z toho je 10 žen, respektive 1 mladá hasička. Dlouholetým starostou sboru je br. Karel KOTAS, velitelem br. Vladimír ŠTĚPANÍK. Sbor vlastní hasičskou zbrojnici, která již dnes svou kapacitou nedostačuje jednak pro uskladnění technických prostředků ani pro celkovou činnost sboru.Bohužel to asi v blízké budoucnosti nebude příznivější, musíme se spokojit i s tímto málem. Ale ani tyto stísněné podmínky nebrání velmi aktivní činnosti sboru ve všech formách a to především v činnosti preventivní, represivní a v neposlední řadě činnosti sportovní . Počátkem osmdesátých let minulého století dochází u sboru k rozvoji sportovní zájmové činnosti a tím i k oživení zájmu o členství ve sboru. V tomto období býval stav členské základny až cca 90 členů a mladých hasičů. V současné době kolísá stav členské základny tak asi okolo 75 až 80 členů a MH, což je stav více méně optimální. V období druhé poloviny devadesátých let minulého století dosahovala naše soutěžní družstva mužů a žen největších úspěchů v rámci ČR. Muži dosáhli svého nejlepšího umístění v soutěži EXTRALIGY ČR v požárním útoku v roce 1996, kdy skončili celkově na 3. Místě, ženy se mohou pochlubit vítězstvím v roce 1997 a 1998. I výsledky dalších družstev a to MH a starých pánů jsou velmi dobré. Samozřejmě prvořadým úkolem a posláním dobrovolných hasičů je ochrana majetku osob. Tento úkol je kladen vždy na první místo, to znamená, že technika i zásahová jednotka je vždy připravena okamžitě v případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události zasáhnout pod heslem : „ Bližnímu ku pomoci, vlasti ku prospěchu“. Začátkem osmdesátých let minulého století byl svépomocně dobudován zábavný a sportovní areál SKÁLA, který je centrem sportovního i kulturního vyžití nejen pro hasiče, ale i pro širokou veřejnost a v neposlední řadě je i částečně zdrojem příjmu pro sbor. Konáme zde tradiční soutěž do Skály, která je velmi fyzicky i technicky náročná, ale stále velmi oblíbená. V roce 1995 se nám podařilo získat do pronájmu pozemek taktéž v areálu Skála a svépomocí jsme vybudovali rovinnou dráhu pro pořádání soutěží EXTRALIGY ČR. V roce 1997 zde již na krásné a přehledné dráze proběhly první závody EXTRALIGY ČR. V naší široké činnosti nechybí ani péče o ovocný sad, který nám byl dán do užívání MěÚ Bystřice pod Hostýnem. I tato naše činnost je částečně zdrojem příjmu, jelikož v dnešní době je vše jen o penězích, dotace jsou, ale zdaleka nepokryjí náklady na sportovní činnost, sponzorství je doplňkovou částí rozpočtu. Sbor dobrovolných hasičů je bez nadsázky hybnou silou v části Rychlov ve všech oblastech, spolupracuje úzce s místní mateřskou školou, pořádá každoročně tradiční hasičský ples, dětský karneval a v letním období taneční zábavy na Skále, hasičské soutěže, apod. Věříme, že v budoucnu budeme dosahovat s pomocí lidského potencionálu členské základny a sympatizujících stejně dobrých, ne-li ještě lepších výsledků ve všech oblastech činnosti.